ALGEMENE VOORWAARDEN SLOTEN FIX

Algemene Voorwaarden Sloten Fix

Sloten Fix is een slotenmaker bedrijf gevestigd in HOOFDVESTIGING (Geen fysieke winkel)
Ceintuurbaan 18, 8024 AA Zwolle en actief in Drenthe, Groningen en Overijssel.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Sloten Fix: Sloten Fix, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88584739.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Sloten Fix een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Sloten Fix een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 • Werk: het totaal van de tussen de klant en Sloten Fix overeengekomen werkzaamheden en leveringen van diensten en zaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Sloten Fix en klant gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Sloten Fix en klant.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Sloten Fix gedaan zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de klant alsmede het ontvangen van de opdrachtbevestiging door Sloten Fix.
 3. Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Sloten Fix daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende opdrachtbevestiging tot stand, tenzij de klant binnen tien dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk met de afwijkingen instemt.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Sloten Fix heeft het recht om prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Sloten Fix aangegeven wijze.
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

Artikel 5 – Uitvoering werkzaamheden

 1. Sloten Fix zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Sloten Fix bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Sloten Fix heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opgegeven termijnen waarbinnen Sloten Fix de werkzaamheden denkt te kunnen afronden, zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding.
 5. Het werk omvat enkel de expliciet overeengekomen werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de klant.

Artikel 6 – Verplichtingen klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan Sloten Fix aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Sloten Fix worden verstrekt.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat Sloten Fix toegang krijgt tot de locatie om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 3. Eventuele kosten die voortvloeien uit een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde, komen voor rekening en risico van de klant.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

 1. Sloten Fix heeft het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:
  • Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Sloten Fix ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  • Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Sloten Fix bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sloten Fix kan worden gevergd.
 3. Indien Sloten Fix overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Sloten Fix overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Sloten Fix op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Sloten Fix zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. Sloten Fix is niet aansprakelijk voor enige schade indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 3. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan drie maanden zal duren, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Voor kleine schade aan de deur tijdens de werken kan de slotenmaker niet verantwoordelijk worden gesteld 

  .

 2. Sloten Fix is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de klant.
 3. De aansprakelijkheid van Sloten Fix is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Sloten Fix te verstrekken uitkering.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sloten Fix aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sloten Fix toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Sloten Fix is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de klant, en/of schade wegens door Sloten Fix gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

Artikel 10 – Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Sloten Fix. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Sloten Fix de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sloten Fix slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op de tussen Sloten Fix en klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.